Osobné údaje zákazníka (príp. osôb zastupujúcich zákazníka) poskytnuté zákazníkom pri uzatvorení zmluvy alebo poslaní objednávky budú spracované pre účel uzatvorenia a plnenia zmluvy a pre účel oprávnených záujmov správcu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnenia všetkých práv a povinností z tohoto vzniknutého zmluvného vzťahu.

Správcom osobných údajov sú spoločnosti skupiny DEK ako spoločný správca (DEK, a.s. IČO: 27636801, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, so sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČO: 43 821 103, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČO 276 42 411, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČO: 27609111, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČO 485 89 837, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investičný fond s premenným základnym kapitálom, a.s., IČO : 24795020, so sídlom Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČO: 26226367, so sídlom Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČO: 188 26 130, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČO: 253 87 952, so sídlom Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČO: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČO: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČO: 47115645, so sídlom Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobné údaje nebudú bez súhlasu zákazníka (príp. Údaje subjektu) poskytované iným správcom.

K spracovaniu nie je potrebný súhlas subjektu údajov, nakoľko v zmysle čl. 6 odst. 1 písm b) nariadenia GDPR) sa jedná o spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm f) nariadenia GDPR) sa jedná o spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov správcu. V súlade s čl. 6 odst. 1 písm f) nariadenia GDPR, môžu byť osobné údaje spracované aj pre účely priameho marketingu, a to až do doby uplatnenia námietky podľa čl. 21 nariadenia GDPR. Subjekt údajov má voči správcovi právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.